Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

Risico Inventarisatie

RISICO INVENTARISATIE


DOEL

Elke systematische aanpak begint met het verzamelen van informatie. 
Informatie over de feitelijke situatie en informatie over de gewenste situatie.
Daarom moet iedere werkgever alle risico's o het gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn voor de werknemers inventariseren en evalueren: 
de risico inventarisatie en evaluatie (ri & re).
Op basis van de ri & re stelt de werkgever een plan van aanpak op, 
waarin de voornemens staan vermeld om de geconstateerde risico's te voorkomen 
of zoveel mogelijk te beperken. In dit plan van aanpak wordt beschreven wie waarvoor 
verantwoordelijk is, binnen welk tijdsbestek een en ander moet worden gerealiseerd 
en welke (financiŽle
) middelen beschikbaar zijn.
In de ri&re wordt ook aandacht besteed aan het verzuim.
Ook voor verzuimbeleid is een inventarisatie van de knelpunten de basis.
Hiervoor is het noodzakelijk verzuim goed te registreren en te beschikken over de 
gebruikelijke verzuimcijfers, zoals het verzuimpercentage, meldingsfrequentie en de 
gemiddelde verzuimduur.


WAT ?

In de risico inventarisatie en evaluatie vermeldt de werkgever alle risico's op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor de werknemers.
"Inventariseren" betekent hier het in kaart brengen van de gevaren.
"Evalueren" heeft betrekking op het schatten van de risico's en het vergelijken met een norm.
(Dit kan een wettelijke bepaling zijn, een beleidsregel, een NEN-norm, etc.)


WANNEER ?

Een ri & re wordt zo vaak gemaakt als ervaringen, gewijzigde werkmethoden of 
werkomstandigheden daartoe aanleiding geven.
Voorbeelden hiervan zijn:

® inrichting van een nieuwe productielijn

® uitbreiding van het dienstpakket

® een ingrijpende verbouwing

® ingrijpende wijzigingen van de
taken van werknemers


HOE ?

Voor een goede ri & re is het zaak:
-de mogelijke gevaren te inventariseren
- te bezien of deze gevaren ook daadwerkelijk een risico opleveren 
- de omvang van dat risico vast te stellen.
   Dit gebeurt op een systematische manier. 
   Liefst aan de hand van een gestandaardiseerde methode. 
   De werkgever is vrij om te kiezen welke methodiek bij de uitvoering†††††††††† van de ri&re 
   wordt gehanteerd. 
   dat kan afhankelijk zijn van de aard van het bedrijf en het productieproces. 
   Het is ook van belang of er binnen de bedrijfstak of branche een goede
toepasbare 
   specifieke methode aanwezig is. De werkgever kan hierover advies krijgen bij een Arbo-dienst, 
   onderzoeksinstellingen, Adviesbureaus of brancheorganisaties. 
   De gezond-verstand-aanpak moet voorop staan. geen complexe, 
   tijdrovende methodieken voor simpele problemen. 
   het gaat er immers om dat er eens kritisch naar het werk wordt gekeken en dat er 
   goed voorbereide, concrete maatregelen worden genomen die tot zichtbare verbeteringen leiden. 
   naarmate de bedrijven en/of de risico's groter zijn, zullen de omvang en complexiteit 
   van de ri & re toenemen.